מונחים ותנאי שימוש

מונחים ותנאי שימוש

מונחים ותנאי שימוש

אנו מודים על הביקור ב-bacterfield.com ומקווים שמצאתם את האתר מעניין ומהנה. נא לעיין היטב בתנאי השימוש. כל שימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה.

באתר זה המושגים "אנחנו, "לנו", "שלנו", "bacterfield", ו-"Live" מתייחסים ל- Bacterfield GmbH. המונח "אתה" מתייחס לכל אדם שמבקר באתר זה ו/או משתמש בו.

מדיניות הפרטיות של האתר

בעת השימוש באתרים שלה ובזמן התקשרות אלקטרונית אתה, חברת Bacterfield מכבדת את הזכות לפרטיות. כל אינפורמציה אישית או חומרים שנשלחים ל-Bacterfield כפופים למדיניות הפרטיות וההגנה על נתונים אישיים של Bacterfield.

דיוק, שלמות ותקיפות המידע

בעוד אנו שאנו עושים את כל מאמץ סביר להבטחת הדיוק והשלמות של המידע באתר זה, איננו אחראיים  במידה והאינפורמציה הזמינה באתר זה אינה מדויקת או מלאה. כל הסתמכות על החומר באתר זה תהיה על אחריות המשתמש בלבד. באחריות המשתמש לפקח על שינויים בחומר ובמידע הכלולים באתר זה.

מסירה

כל תקשורת או חומר לא אישי שנמסר לאתר זה באמצעות דוא"ל או בכל דרך אחרת לרבות נתונים, הערות, שאלות, הצעות וכדומה יטופלו כבלתי חסויים ולא קנייניים. כל דבר שהמשתמש משדר או מפרסם הופך לרכושה של Bacterfield וניתן לשימוש לכל מטרה, כולל אולם לא מוגבל לשכפול, גילוי, שידור, פרסום ושידור. יתר על כן , Bacterfieid רשאית להשתמש לכל מטרה שהיא (כולל אך לא מוגבל לפיתוח, ייצור, פרסום ושיווק של מוצרים), כל רעיון, יצירת אומנות, המצאה, פיתוח, הצעה או מושג כלולים בכל תקשורת שתימסר לאתר זה. כל שימוש כאמור יהיה ללא תמורה  למוסר המידע. מסירת מידע כלשהו כמוה כהתחייבות שהמוסר הוא גם הבעלים של החומר/התוכן שנמסר, שאין במידע בכדי לשון הרע וכי השימוש בו על ידי Bacterfield אינו מהווה הפרת זכויות צד ג' או הפרה של חוק כלשהו. Bacterfield אינה מחויבת באופן כלשהו להשתמש בחומר שנמסר.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות החלים על טקסט, תמונות וחומרים אחרים כלשהם באתר זה הם רכושה של Bacterfield או כלולים באישור של בעלי החומרים הנ"ל. המשתמש רשאי לגלוש באתר זה, לשכפל או להדפיס חלקים נבחרים ממנו, להוריד לדיסק קשיח או למטרות הפצה לאנשים אחרים. כל זאת בתנאי שמידע על זכויות היוצרים  והודעות האחרות לגבי זכויות קנייניות והסימן המסחרי הנ"ל יופיע על שכפולים או הדפסות כאמור. אין למכור, לשכפל או להפיץ למטרות רווח כלשהם את החומרים והתמונות המוצגים באתר זה ואף לא לשנות או לשלב אותם ביצירה, פרסום או אתר אחר כלשהם. הסימנים המסחריים, הסמלים, הדמויות וסימני השירות (ביחד "סימנים מסחריים") המוצגים באתר זה שייכים ל-Bacterfield GmbH. כל דבר הכלול באתר זה אין לראות בו כמתן רשות כלשהי או זכות להשתמש בסימן מסחרי כלשהו שמוצג בו. כל שימוש/שימוש לרעה בסימנים המסחריים המוצגים באתר זה או בכל תוכן אחר המופיע בו, למעט כאמור בתנאי שימוש אלה, אסור בהחלט. כמו כן, להווי ידוע כי Bacterfield תאכוף בנחרצות ובמלוא היקף החוק את זכויות הקניין הרוחני שלה.

קישורים לאתרים אחרים

קישורים באתרי האינטרנט של Bacterfield עשויים להוביל את המשתמש אל מחוץ לרשת ולמערכות שלנו. Bacterfield אינה אחראית לתוכן, לדיוק או לפונקציונאליות של אתרי צד ג' אלה. הקישורים מוצעים בתום לב ו-Bacterfield לא יכולה להיחשב כאחראית לכל שינוי באתרים אחרים של צד ג' אליהם אנו מספקים קישור. הכללת קישור לאתרים אחרים אינה מעידה על המלצה של Bacterfield. אנו ממליצים בכל לב להיות מודעים אל ולקרוא בעיון את ההודעות בקשר לחוק והפרטיות המופיעות בכל אחד מהאתרים האחרים שבהם מבקרים.

ערבויות וכתבי ויתור

שימוש באתר זה הוא אך ורק על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

ערבויות

אתר האינטרנט מוצע "כפי שהוא" (as is) ו"לפי זמינות" (as available) ועל כן Bacterfield אינה ערבה בכל צורה שהיא, בין במפורש, במרומז, על פי חוק או בכל צורה אחרת (לרבות ערבויות המשתמעות באשר לסחירות, איכות ראויה או התאמה למטרה מסוימת) לרבות ערבויות לכך שהתוכן באתר זה יהיה שלם, מדויק, אמין, תקף, בעיתוי נכון ושאינו מפר זכויות  צד ג'; שהגישה לאתר זה תהיה ללא הפרעה, שגיאות או חופשית מווירוסים; שאתר זה יהיה מאובטח; שכל המלצה או חוות דעת המתקבלת מ-Bacterfield באמצעות אתר זה הנה מדויקת או שאפשר להסתמך עליה וכל מצג או ערובה בקשר לכך מוכחשים בזאת במפורש. יש לשים לב שמסמכויות שיפוט מקומיות אחדות עשויות שלא לא לאפשר החרגה של אחריות משתמעת, ולכן חלק מהחרגות אלה לא יחולו על משתמש מסוים. נא לבדוק את החוקים המקומיים.Bacterfield  שומרת לעצמה את הזכות להגביל, להשעות או להפסיק ללא הודעה מוקדמת את גישת המשתמש לאתר אינטרנט זה או לכל תכונה או חלק ממנו בכל עת.

אחריות

Bacterfield או כל גורם אחר מטעמנו המעורב ביצירה, הפקה או פרסום של אתר זה לא יהיו אחראיים או ערבים לכל נזק ישיר, צדדי, תוצאתי, עקיף, ייחודי, עלויות, הפסדים או ערבויות כלשהן כתוצאה מגישה, שימוש, אי יכולת שימוש, שינוי תוכן האתר זה או כתוצאה מגלישה באתרים אחרים דרך קישור מאתר זה או במידה המותרת על פי החוק הרלוונטי, או כתוצאה מכל פעולה שאנו ננקוט או לא ננקוט עקב הודעות דואר אלקטרוני כלשהן שהמשתמש ישלח אלינו. Bacterfield ו/או כול גורם אחר המעורב ביצירה, הפקה או אספקת אתר אינטרנט זה לא יהיו אחראים לתחזוקת התוכן והשירותים המוצעים בו, או לאספקת כל תיקון, עדכון ופרסומים בקשר לאתר. כל תוכן שמוצג באתר זה כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. יתרה מכך, Bacterfield לא תישא בכל אחריות ואינה ערובה לנזק שעלול להיגרם לציוד המחשב ע"י הדבקה של וירוסים כתוצאה משימוש ,גישה או הורדה של תוכן מאתר זה. האחריות להורדת תוכן מאתר זה חלה אך ורק על המשתמש. במידה המרבית המותרת בחוק, המשתמש מוותר מפורשות על כל תביעה נגד Bacterfield, מנהליה, עובדיה, ספקיה ומתכנתיה בשל שימוש או כניסה לאתר אינטרנט זה.

פעילות אסורה

חל איסור על המשתמש לבצע כל פעולה שעל פי שיקולה המוחלט של Bacterfield יכולה להיחשב כבלתי הולמת, ו/או שהייתה יכולה להיחשב כפעולה בלתי חוקית או אסורה על פי הדין החל על אתר זה, לרבות אך לא מוגבל ל: כל פעולה שעלולה להוות הפרת פרטיות (כולל העלאת מידע אישי ללא הסכמתו של האדם הנוגע בדבר) או כהפרה של כל זכות אחרת הנוגעת לזכויות המשפטיות של אנשים פרטים; להשתמש באתר זה להשמצה ולפגיעה בשמה הטוב של Bacterfield, עובדיה או אנשים אחרים או לפעול באופן שיביא לפגיעה במוניטין ובשמה הטוב של Bacterfield; העלאת קבצים נגועים בווירוסים שעלולים לגרום נזק לרכושה של Bacterfield או לרכושם של אנשים אחרים; ופרסום או העברה של חומר כלשהו ללא רשות, כולל אך לא מוגבל לחומר שלפי דעתנו עלול להיות מטריד או פוגע, או שמהווה הפרה של הבטחת הרשת או מערכותיה של Bacterfield או של צד ג', או חומרים שהם בגדר השמצה, גזענות, גסות רוח, איום, פורנוגרפיה, וכן חומרים מגונים או כל חומר בלתי חוקי אחר.

סמכות שיפוט וחוק

חברת Bacterfield והמשתמש מסכימים שכל מחלוקת או תביעה הנובעת משימוש באתר זה או שקשורה לשימוש כאמור תהיה כפופה לחוק הגרמני ותוגש לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בגרמניה.

Bacterfield.com מתירה למשתמש לצפות בחומר של אתר bacterfield.com או להוריד עותק יחיד ממנו לשימושו האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי, בתנאי שעותק כאמור יכלול את הודעת זכויות היוצרים הבאה: "כל הזכויות שמורות ל-2002-2009, BACTERFIELD", והודעות אחרות על זכויות יוצרים וקניין הכלולות בתוכן של האתר bacterfield.com. יתכן שכללים מיוחדים אחרים בקשר לשימוש של תוכנות מסוימות ופריטים אחרים שזמינים באתר bacterfield.com יופיעו במקום אחר באתר ומשולבים בתנאים והתניות אלה על ידי הפניה.

התוכן באתר bacterfield.com מוגן בזכויות יוצרים הן על פי חוקי האיחוד האירופי והן על פי חוקים של מדינות אחרות. הבעלות על התוכן היא של Bacterfield או זכייניה. כל שימוש בתוכן שאינו מותר במפורש בתנאים והגבלות אלה מהווה הפרה של התנאים וההגבלות, ועלול להפר חוקים לגבי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים. התוכן והתכונות כפופים לשינוי או הסרה ללא הודעה מוקדמת על פי שיקול הדעת של עורכי bacterfield.com. כל הזכויות שאינן מועמקות במפורש בזאת שמורות ל- bacterfield.com וזכייניה.

הפרה של תנאי כלשהו מתנאי השימוש הללו תביא אוטומטית לביטול ההרשאה לכניסה לאתר bacterfield.com ותחייב מחיקה מידית של עותקים כלשהן שנעשו מחלק כלשהו מהתוכן.

הגשות  משתמש

המשתמש מסכים בזאת שלא יעלה או ימסור כל הודעה או תוכן מכל סוג שהוא לאזור הציבורי (כולל לוחות מודעות, פרסומים וכדומה) תוך הפרה או פגיעה בזכויות של צד כלשהוא.  הגשת תוכן ואינפורמציה לשטחים  ציבוריים כמוה כהסכמת המשתמש שההגשה האמורה לכל מטרה אינה סודית.

שימוש בעוגיות( Cookies )

כפי שנקבע במדיניות הפרטיות של Bacterfield, אתר זה משתמש בטכנולוגיית מעקב (עוגיות - Cookies)  על מנת לעקוב  אחר התנהגות המבקרים במהלך הביקורים באתר ולשמור מצב יישום עבור מבקרים חוזרים ובמהלך ביקורים ארוכים.

משמעות השימוש בקבצי Cookies היא שכל פעם שמשתמש חוזר לאתר ניתן לזהות את מחשב המשתמש וכתוצאה מכך ניתן לגשת למידע ספציפי, כגון "הסימניות שלך". כמו כן, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את המחשב של המשתמש כשהוא עובר מאזור או תכונה אחד למשנהו. המשמעות של זאת, לדוגמא, היא שלאחר הרשמה או כניסה לאתר אין צורך לחזור על תהליך הרישום במהלך הביקור עצמו.

המעקב אחר נתיב הביקור של המשתמש  מסייע בידינו להבין את דפוסי השימוש של המבקרים באתר וכיצד אנו יכולים לשפר אותו על מנת להתאימו לצורכי המבקרים בו. המידע המתקבל באמצעות מעקב זה הוא אנונימי ואינו כולל נתונים אישיים. יתרה מכך, המדיניות שלנו היא לעולם לא לשתף את הנתונים הסטטיסטים עם אף ארגון צד ג' ייעודי.

למידע נוסף על השימוש ש- Bacterfield, עושה בקבצי עוגייה ומחיקתם ממחשב המשתמש נא לעיין במדיניות קבצי עוגייה של Bacterfield (Bacterfield´s Cookies Policy).

האתר אינו מציע ייעוץ וטרינרי

התוכן של האתר bacterfield.com כגון טקסט, גרפיקה, תמונות וחומרים אחרים נועדו למתן מידע בלבד. התוכן של bacterfield.com אינו נועד לבוא במקום ייעוץ וטרינרי מקצועי, אבחון או טיפול. בשאלות הנוגעות למצב הרפואי של חיית המחמד מומלץ לפנות לווטרינר או לאיש מקצוע מוסמך. אין להתעלם  מייעוץ מקצועי וטרינרי או לעכב חיפוש באתרים אחרים בעקבות דבר מה שמוצג באתר bacterfield.com!

bacterfield.com אינה ממליצה או תומכת בכל בדיקה ספציפית, וטרינר, נוהל או מידע אחר כלשהו שעשוי להופיע באתר. הסתמכות על כל מידע המסופק על ידי bacterfield.com או מבקרים אחרים באתר היא אך ורק על אחריות המשתמש בלבד .המומחים שלנו ישמחו לסייע בשאלות של התנהגות, אך יש לציין כי לעתים קרובות לא ניתן לתת ייעוץ באמצעות דואר אלקטרוני.

למרות הזהירות שבה אנו נוהגים בכדי לוודא שהפרטים באתר יהיו מדויקים וכי הדעות המובעות בו תהיינה הוגנות וסבירות, אין כאן כל מיצג או אחריות מפורשת או משתמעת לגבי הדיוק, השלמות או הנכונות של המידע או חוות הדעת שנמסרו.  כמו כן, bacterfield אינה נושאת באחריות על התוצאות של כל מידע מדויק.

סיסמאות

במקרים הרלוונטיים, שמירה על סודיות של כל סיסמה שנבחרה וסופקה במהלך ההרשמה היא על אחריות המשתמש בלבד. על מנת לשמור על סודיות הסיסמה אין לחשוף אותה לצד שלישי כלשהו. האחריות על פעילויות המתרחשות תחת הסיסמה האישית היא על המשתמש בלבד. שימוש בסיסמה האישית ע"י גורם שלישי או כל שימוש בלתי מורשה מחייב דיווח מידי ורישום מחדש באמצעות סיסמה חלופית.

עדכון הודעה משפטית

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בהודעה זו. נא לעיין ולבדוק דף זה מעת לעת כדי לסקור מידע זה וגם מידע חדש.

Copyright © Bacterfield GmbH, Hamburg, January 1st 2017